SZKOŁA Z TRADYCJAMI

Początek szkolnictwa publicznego w Józefowie to rok 1818, kiedy to władze Królestwa Polskiego tworzą sieć szkół elementarnych. Nowa szkoła elementarna mieściła się w drewnianym budynku i zajmowała tylko jedną izbę. W celu upowszech­niania kształcenia powołano Towarzystwo Szkol­ne, którego prezesem był ks. Proboszcz Maciej Borkowski. Nadzór nad szkołą sprawowała komi­sja w składzie: proboszcz, burmistrz i przedstawi­ciel ordynacji. Od 1827 roku do szkoły zaczęli także uczęszczać miejscowi Żydzi. Szkoła istniała do czasu utraty praw miejskich przez Józefów, a następnie jako szkoła początkowa, dzieliła niedole szkolnictwa polskiego w okresie popowstaniowych represji caratu. Rusyfikacja, obniżenie poziomu nauczania i eliminacja przedmiotów o treściach narodowo-patriotycznych spowodowały, że przez następne pół wieku ostoją polskości pozostał tylko Kościół.

Stary budynek szkoły, pomimo licznych remon­tów nie nadawał się do dalszego użytkowania, w związku z czym w latach 1900-1907 wybudowano i oddano do użytku nową szkołę. Był to budynek obszerniejszy, ale przystosowany do jednoklasowej szkoły elementarnej.

Wielkim sukcesem społeczności józefowskiej było utworzenie w 1917 roku 7-klasowej, pełnej szkoły powszechnej, która jeszcze w 1927 roku była jedną z czterech na 107 szkół powszechnych w całym powiecie biłgorajskim. Działalność szko­ły wspomagały organizowane przez Polską Ma­cierz Szkolną różnego rodzaju kursy dokształcają­ce, obywatelskie i szkółki niedzielne.

Trudności lokalowe 7-klasowej szkoły przyczy­niły się do budowy nowoczesnego budynku (1936-1939) dostosowanego do ówczesnych po­trzeb, który po wojnie stał się siedzibą Liceum Ogólnokształcącego po uprzedniej rozbudowie i modernizacji.

Burzliwe dzieje narodu polskiego nierozerwalnie splatały się z problemami szkolnictwa. II wojna światowa i okupacja przyniosły dotkliwe ciosy józefowskiemu szkolnictwu. Władze nie­mieckie zakazały chodzenia do szkoły dzieciom żydowskim, zabroniły nauki przedmiotów o cha­rakterze historyczno-patriotycznym, skonfiskowały znaczącą część podręczników. Pomimo restrykcji, ciężkich warunków prowadzono tajne nauczanie, surowo zabraniane przez okupanta.

Z chwilą wyzwolenia naszych terenów tj. w 1944 roku wznowiono naukę w szkole podstawo­wej, która nie posiadała swojego budynku. Dzia­łalność dydaktyczna odbywała się w budynku li­ceum. Ponieważ baza lokalowa była niewystarcza­jąca, zajęcia prowadzono również w mieszkaniach prywatnych. Wielu mieszkańców okolicznych wiosek i Józefowa pamięta także ten okres, kiedy szkoła mieściła się przy ulicy Wojska Polskiego. Dzięki zaangażowaniu ówcze­snych władz oraz mieszkańców Józefowa w styczniu 1970 roku oddano do użytku nowy dwu­piętrowy budynek szkolny. Było to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ dzieci mogły uczyć się w dużej, nowoczesnej, dobrze wyposażonej w sprzęt i pomoce naukowe placówce.

8.01.1970 roku szkoła otrzymała imię Mieczy­sława Romanowskiego. W tym czasie posiadała klasopracownie do wszystkich przedmiotów na­uczania, bibliotekę z czytelnią, pierwszą w powie­cie stołówkę szkolną, salę gimnastyczną z zaple­czem i natryskami, boisko, gabinet lekarski i sto­matologiczny.

W związku z tym w 1973 roku, w dobie przemian w szkolnictwie przekształcono szkołę podstawą na Zbiorczą Szkołę Gminną, do której uczęszczały dzieci dowożone z Tarnowoli, Brzezin, Górecka, Szopowego.

6.10.1973roku odbyła się uroczystość przeka­zania szkole sztandaru z wizerunkiem patrona szkoły - poety i powstańca z 1863 r., Mieczysława Romanowskiego.

W szkole utworzono Izbę Pamięci, w której można zapoznać się z życiem i twórczością patro­na. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów tej szkoły, ale również turystów o czym świadczą wpisy do księgi pamiąt­kowej.

Zbiorcza Szkoła Gminna funkcjonowała do 1984 roku, a wraz z reorganizacją w oświacie wró­ciła do nazwy Szkoły Podstawowej. Od 01.09.1999r jest to 6-klasowa Szkoła Podstawowa w Józefowie.

Na przestrzeni 30 lat swojego istnienia szkołą kierowało wielu dyrektorów, którzy wnieśli zna­czący wkład w jej rozwój. Funkcje kierownicze sprawowali: Henryk Czapla, Teresa Sawicka, Tadeusz Ferens, Józef Cap, Alicja Martyn, Jan Baryła, Leontyna Ilnicka-Ryczek, Krystyna Żołą­dek, Tadeusz Sochan, Czesław Lal, Stanisław Gontarz, Gabriela Grabowska, Zofia Karwan, Maria Cioch, Kazimiera Malinowska, Maria Malawska, Danuta Puźniak, Janina Mart , Danuta Puźniak, Krystyna Borowiec, Edyta Nieśpiał i obecnie Anna Mazurek.

W latach 1984-1986 szkoła została dodatkowo powiększona, by przejściowo pomieścić pod wspólnym dachem zarówno uczniów szkoły zbior­czej jak i liceum.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat uczniowie Szko­ły Podstawowej w Józefowie zajmowali czołowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych i konkur­sach, wyróżniali się w sporcie na wszystkich szczeblach włącznie z ogólnopolskim. W dalszym ciągu dzięki zaangażowaniu uczniów i pracy nauczycieli, którzy rozwijają zainteresowania i zdol­ności ucznia, organizując różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, wychowankowie godnie reprezentu­ją szkołę.

Nasza szkoła posiada wieloletnie tradycje

Do najważniejszych z nich należy Dzień Patrona Szkoły - Mieczysława Romanowskiego, obchodzony co roku w kwietniu. Z tej okazji orga­nizowane są okolicznościowe akademie przygotowywane przez nauczycieli oraz konkursy. Uczniowie wykazują się w nich bardzo dobrą znajomością życia i twórczości M. Romanowskiego. Izba pamięci M. Romanowskiego mieszcząca się w naszej szkole odgrywa ważną rolę w kształto­waniu uczuć i postaw patriotycznych uczniów.

Tradycją szkoły stały się również organizo­wane przez nauczycieli kształcenia zintegrowane­go uroczystości ślubowania klas pierwszych oraz akademie z okazji Dnia Matki. Cieszą się one du­żym uznaniem wśród rodziców. Pierwszego dnia wiosny kultywowana jest tradycja ludowa związa­na z obrzędem pożegnania zimy i powitania wiosny - "Topienie Marzanny". Uczniowie klas młod­szych barwnym korowodem udają się nad rzekę Nepryszkę, aby tam pożegnać zimę.

Od wielu lat szkoła współpracuje z MOK w Józefowie, gdzie organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne z udziałem uczniów naszej szkoły. Dużą popularnością cieszą konkursy recytatorskie. Do tych konkursów przygotowują uczniów nauczyciele języka polskiego oraz kształcenia zintegrowanego.

Szkoła aktywnie współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji, Nadleśnictwem, Przychodnią Zdrowia, Ochotniczą Stra­żą Pożarną, Biblioteką Publiczną , Urzędem Pocz­towym i placówkami oświatowymi z terenu gminy.

Od wielu lat szkoła współpracuje z parafią rzymsko-katolicką, włączając się do akcji charyta­tywnych, a uczniowie biorą udział w jasełkach i konkursach o tematyce religijnej.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły kształtują u uczniów postawy ekologiczne poprzez udział w akcji „Sprzątanie Świata", porządkowanie terenu najbliższej okolicy, organizowanie konkursów plastyczno-technicznych, wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczo-ekologicznych. Przykła­dem do naśladowania jest akcja dokarmiania zwie­rząt w okresie zimy. Systematycznie, odkąd istnie­je szkoła, uczniowie opiekują się Miejscami Pa­mięci Narodowej, a szczególnie dbają o grób i obe­lisk Mieczysława Romanowskiego.

Dzięki dobrej wieloletniej współpracy z wła­dzami miasta, które popierają i wspierają przed­sięwzięcia i działania dyrekcji szkoły, w ostatnich latach zmieniony został wystrój wewnętrzny bu­dynku, co zauważają rodzice i osoby odwiedzające szkołę. W działania te zaangażowani byli również rodzice naszych uczniów. Ponadto duży wkład w funkcjonowanie szkoły wnoszą sponsorzy, dla któ­rych istotne są potrzeby oraz dobro dziecka, wspie­rają ją w różnorodny sposób. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali i nadal pomagają Szkole Podstawowej w Józefowie.

Opracowali:
Dyrekcja i zespół nauczycieli SP Józefów