Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława  Romanowskiego w Józefowie  informuje, że  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.. (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Kartą Nauczyciela i po  zasięgnięciu opinii organów szkoły, wyznaczył terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

Lp.

Data dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uwagi, uzasadnienie

1.

18 kwietnia 2018r.

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

 

2.

19 kwietnia 2018r.

Egzamin gimnazjalny – część matematyczno - przyrodnicza.

3.

 

20 kwietnia 2018r.

Egzamin gimnazjalny – część językowa.

4.

30 kwietnia 2018r.

Dzień przed dniem ustawowo wolnym.

5.

2 maja 2018r.

Dzień przed dniem ustawowo wolnym.

6.

4 maja 2018r.

Dzień po dniu ustawowo wolnym.

7.

1 czerwca 2018r.

Dzień po dniu ustawowo wolnym.

8.

21 czerwca 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Ponadto informuję, że w wyżej wymienionych dniach w szkole organizowane będą dla uczniów zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 800-1300.

 Dyrektor szkoły

 mgr Edyta Nieśpiał