W dniach 17-19 marca, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  odbędą się na terenie naszej szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego, próbne egzaminy ósmoklasistów. W ich trakcie zostaną wykorzystane arkusze egzaminacyjne udostępnione przez CKE.

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminów:

  • 17 marca br.(środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br.(czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warto poznać również wytyczne epidemiczne, które mają obowiązywać w trakcie egzaminów.

WYTYCZNE EPIDEMICZNE

pdf

Harmonogram egzaminów w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

Zmiany w egzaminie w 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami: Zmiany w egzaminie w 2021 r.

Terminy, które warto zapamiętać:

 

Do 30 września

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Do 30 września

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

  1. wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
  2. (od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
  3. informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również do egzaminu z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

 

Do 15 października

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

 

Nie później niż do 20 listopada*

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

 

Do ok. 15 stycznia*

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

 

Do ok. 15 stycznia*

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 „Informatora”).

 

Do ok. 30 marca*

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu - dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.

 

Egzamin główny

język polski – 21kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 22kwietnia 2020r.(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 23kwietnia 2020r.(czwartek) – godz.9:00

 

Egzamin w terminie dodatkowym

język polski – 1 czerwca 2020r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 2 czerwca 2020r.(wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r.(środa) – godz. 9:00

 

19czerwca 2020r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

 

26 czerwca 2020 -Dzień zakończenia roku szkolnego

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku - w tym wzory przydatnych dokumentów - jest dostępnych w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty i informacje”.

* Dokładne terminy są uzależnione od terminu przeprowadzania egzaminu w danym roku i są ogłaszane w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” w danym roku szkolnym, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.